thumbnail_site_analogous_tertiary_triads

analogous tertiary triads

A painting tutorial about using tertiary triads.